Avís legal

WEB

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En aplicació del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és l’Arquebisbat de Barcelona, amb domicili a Barcelona, C/ del Bisbe, nº 5, CIF: R0800007G.

Correu electrònic de contacte secgral@arqbcn.cat

2- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. Pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1 .- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. En general, el respecte a la legalitat vigent

2.2 .- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’arquebisbat ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

a. Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’arquebisbat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’arquebisbat es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de L’arquebisbat de Barcelona.

En qualsevol cas, l’Arquebisbat de Barcelona no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’arquebisbat de Barcelona no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’arquebisbat de Barcelona és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de l’Arquebisbat de Barcelona.

5 .- RESPONSABILITAT

L’Arquebisbat de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l’Arquebisbat a través d’enllaços.

L’Arquebisbat de Barcelona es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’Arquebisbat de Barcelona pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre L’Arquebisbat de Barcelona i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

BASE DE DADES

El Secretariat diocesà de pastoral amb joves de l’Arquebisbat de Barcelona us informa que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre mantingueu relació amb el centre s’incorporarà a la Base de Dades anomenada BDGADDPJ a fi de  donar compliment a les obligacions legals i contractuals derivades d’aquesta relació, i per a mantenir-vos informats per correu electrònic, postal o SMS. Finalitzada aquesta relació, la delegació conservarà les vostres dades amb caràcter històric. Aquesta autorització, serà vàlida mentre no es revoqui.

Els destinataris de la informació són els departaments en què s’organitza el Secretariat diocesà de pastoral vocacional, l’Arquebisbat de Barcelona, algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis al Secretariat (entitats financeres, assessors, empreses asseguradores, proveïdors informàtics, agències de viatges i altres proveïdors), els organismes oficials competents en la matèria i la/es persona/es i/o entitats que paguin els serveis que gaudiu. Només cedirem les vostres dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor .

El Secretariat disposa d’espais de difusió pública d’informació (web, blogs, xarxes socials, altres publicacions) on es poden publicar imatges, sons, treballs o dades dels participants de les nostres activitats.

La negativa a donar les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres, i, per tant, poden condicionar la vostra participació a algunes activitats. 

El responsable de la Base de Dades és el Secretariat.  En tot cas, teniu  dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment que regula el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre dirigint-vos per escrit a Barcelona, c/ Villarroel 81, bx., mitjançant l’adreça de correu electrònic vocacions@arqbcn.org o  trucant al nº  934.121.551.

FORMULARIS

1. A la trobada poden haver-hi fotògrafs que enregistrin l’esdeveniment. Aquestes imatges es podrien fer servir per donar a conèixer el que s’ha fet així com per promocionar altres esdeveniments d’Església Jove Barcelona. 

2. En omplir aquest formulari, acceptes que les teves dades siguin desades a la BDGAAB.

3. El responsable del tractament: Arquebisbat de Barcelona, amb domicili al c/del Bisbe 5, 08002 Barcelona.

Finalitat: Gestió de les inscripcions i l’esdeveniment.